REKISTERISELOSTE

Tietosuojaseloste, asiakasrekisteri (päivitetty 14.4.2018)

1. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjän nimi: Satatech Talotekniikka Oy (2575266-3)
Postiosoite: Hakuninvahe 1, 26100 Rauma
Yhteyshenkilö: Jukka Otamo, jukka.otamo@satatech.fi, 044-3400525

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuksien, työtilausten, toimitusten ja laskutuksen hallinta.

3. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat asiakastiedot:
-nimi
-postiosoite
-puhelinnumero ja sähköpostiosoite
-laskutusosoite
-y-tunnus

4. Säännön mukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai internetistä saatavilla olevista tiedoista.

5. Henkilötietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen
Henkilötietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä.
Henkilötietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevien kirjanpitolakien määräysten ajan.

6. Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille; laskutusoperaattorille, perintäyhtiölle tai työtilauksien yhteistyökumppaneille.

7. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity merkittäviä tietoturvariskejä. Satatech Talotekniikka Oy:n palvelimet sijaitsevat Suomessa.
Rekisterinpitäjä on varmistunut tietoturvasta suojaamalla rekisterit seuraavassa kohdassa luetelluilla tavoilla.
Henkilötietojen käsittelijöitä on koulutettu ja ohjeistettu.
Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen oikeus.
Henkilötietoja käsittelevien henkilöiden kanssa on sovittu salassapidosta.

8. Rekisterin suojaus
Sähköinen aineisto on suojattu:
-kulunvalvonta
-kameravalvonta
-hälytysjärjestelmä
-kahdennettu lukitus
-käyttäjätunnus ja salasana
-virustentorjunta ja palomuuri
-tietojen varmuuskopiointi

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Pyynnön voi tehdä sähköpostilla info@satatech.fi.
Henkilötietoja ei poisteta, mikäli rekisterin pitäjällä on voimassa lakien mukainen säilytysvelvollisuus.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetuksia.

11. Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoituksessa kuvataan henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset ja toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on ehdottanut tai jotka se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta.